คณาจารย์คณะจิตวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภา​พ​


คณาจารย์คณะจิตวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภา​พ​ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะคณบดีคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 19/10/2016