โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ภายใต้โครงการ Thailand Computer Competition 2016


โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ภายใต้โครงการ "Thailand Computer Competition 2016"
หัวข้อ "การสร้าง Dash Board ทางธุรกิจ"

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการนำความรู้ที่ได้จาการเรียนมาพัฒนา และเพื่อให้เกิดทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน การแข่งขันการสร้าง Dash Board ทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นการแข่งขันที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอ Dash Board ทางธุรกิจ ซึ๋งนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาทดลองปฎิบัติจริง
 

โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ส่งตัวแทนนักศึกษเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว จำนวน 1 ทีม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 4 คนดังนี้
1.นางสาวสรัลนุช  จิ๊เมฆ
2.นางสาวอริสา  โหลแก้ว
3.นายทศพล  สุถาพร
4.นายทศพร สุถาพร
ซึ่ง นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าวด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 15/12/2016