ม.เกษมบัณฑิตเปิดตัว KBU. Sport Poll. ขับเคลื่อนพัฒนากีฬาชาติ


         

         ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญและตื่นตัวต่อการกีฬาเป็นอย่างมากประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันในหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดสร้างศูนย์กีฬา (Sport Center)ที่มีความสมบูรณ์สามารถบริการการจัดการกีฬาได้ครบวงจร และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาของชาติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงกำหนดเปิดตัวโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางด้านการกีฬาในชื่อ KBU.Sport Poll สำหรับการจัดทำโพล ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาล และสร้างมิติในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อพัฒนาการกีฬารวมทั้งเป็นการดำเนินการในการตอบโจทย์พันธกิจการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

       ดร.เสนีย์กล่าวต่อไปว่าในการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นทางด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นจะเป็นอีกหนึ่งมิติและหนึ่งในการสร้างสีสรรให้กับวงการกีฬาไทยที่สำคัญเกษมบัณฑิตจะเป็นสถาบันการศึกษาที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ สำหรับการดำเนินการจะมีนักวิชาการ,นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเป็นสะพานเชื่อมโยงในการเข้าหาประชากรกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อว่าโพลดังกล่าวจะส่งผลดีต่อวงการกีฬาโดยรวมซึ่งในการสำรวจแต่ละครั้งจะนำเสนอผลและรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อมวลชนและองค์กรทางการกีฬาตลอดจนสมาคมกีฬาต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าวรวมรายงาน KBU Sport poll ได้ที่นี่ครับ

ข่าววันที่ : 19/01/2017