สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leadership


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “SMART Leadership” โดยมีอาจารย์ชิงชัย หวังพิทักษ์ ในฐานะศิษย์เก่าให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF และคุณลักษณะ KASEM ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 92 คน 

ข่าววันที่ : 17/02/2017