โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


          อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ และอาจารย์เกศกัญญา แดงโกเมน ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชาได้แก่ วิชา TR 313 : Water Transportation Administration (การบริหารการขนส่งทางน้ำ) ระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2559  ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง บริษัททีไอพีเอส จำกัด บริษัทอ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด บริษัทสยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด และศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล 
        และรายวิชา TR 314 : Pipeline Transportation Administration (การบริหารการขนส่งทางท่อ) ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม  2560 ณ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด  บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โรงไฟฟ้าวังน้อย และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด มหาชน
      โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการการขนส่งทางน้ำและทางท่อ กระบวนการทำงานจริงจากสถานประกอบการ นอกจากนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และเห็นความสำคัญของการวางแผนการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานอีกด้วย

ข่าววันที่ : 05/04/2017