หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ผลการประเมินในระดับดี (3.57)


   

    เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน รายนามดังนี้

  1. รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
  2. ผศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจ
  3. อ.จิราพร ยังสุข

  ​หลักสูตรมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2561) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

   ตามกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพดังข้างต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับผลการประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวม "ระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.40" โดยมีผลการประเมินรวมรายด้าน ดังนี้

  • ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 
  • ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 
  • ด้านผลลัพธ์ (Output) อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.52

ข่าววันที่ : 07/08/2017