เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรแก่ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560  ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 7 คน ประกอบด้วย

  1. นายบุญมา พูลน้อย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  2. นายอัมรินทร์ คำแพงหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  3. นางสาววรรษมณ รักจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  4. นายอะมีร ณรงค์อัสดร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. นายจิตติพงษ์ ไพสนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  6. นายศักญชัช แพรดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  7. นายแก้วลิขิต สมเขียน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าววันที่ : 12/09/2017