คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่3


      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่3หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและสหกิจศึกษาด้าน IT”ประจำปีการศึกษา 2560เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้อง 3503ชั้น 5อาคารเกษมสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 

ข่าววันที่ : 07/02/2018