นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “Lettering Return 2013”


          นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Lettering Return 2013” เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา VD.203 การออกแบบและการจัดวางตัวอักษร ซึ่งได้รวบรวมผลงานการออกแบบตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของตัวอักษร รูปแบบของอักษร และวัสดุต่างๆที่นำมาผลิตเป็นตัวอักษร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้รับความรู้และแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบในอนาคต

          งานนี้ได้รับเกียรติจากดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเดินชมผลงานของนักศึกษา พร้อมซักถามแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตัวอักษรจากนักศึกษาอีกด้วย จัด ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเกษมวิวัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 01/10/2013