อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018


         อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในชื่องาน The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018)  เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะคณบดีคณะจิตวิทยา) เข้าร่วมโครงการฯ  ในฐานะประธานที่ประชุม (Chairman) อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี และอาจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ในฐานะผู้นำเสนอผลงาน เรื่อง Happy Workplace: A Case Study of Kasem Bundit University Employees 

 

 

ข่าววันที่ : 16/05/2018