คณะนิติศาสตร์ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่


             เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 คณะนิติศาสตร์ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่" บรรยายโดย ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
ข่าววันที่ : 16/05/2018