นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยติดตั้งระบบเครือข่ายและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน


   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "ไอทีคลินิกเคลื่อนที่การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และแพตฟอร์มคอมพิวเตอร์" ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าช่วยติดตั้งระบบเครือข่ายและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

 

ข่าววันที่ : 12/06/2018