สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว


   นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารประขุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และศิลปวัฒธรรมตลอดจนการพัฒนาในมิติต่างๆของกรุงเทพมหาคร กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
 

ข่าววันที่ : 02/07/2018