ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาทุนเงินให้กู้ยืมฯ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

   ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ และลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

   นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาบรรยายเรื่อง “กฎหมายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ให้กับนักศึกษาเข้าใจเรื่องระเบียบและเงื่อนไขของกองทุนเงินกู้ยืมฯ อีกด้วย ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา    

ข่าววันที่ : 04/07/2018