KBU Ballroom Dancing Contest 2018


   กลุ่มวิชาพลานามัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป การแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ “KBU Ballroom Dancing Contest 2018” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา GE 155 กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาลีลาศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภท พร้อมด้วย ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมเกษมสุวรรณดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ 

ข่าววันที่ : 01/10/2018