สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up


   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาความรู้สู่การ เรียนการสอนและการวิจัย ในหัวข้อ “พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเกษมพัฒน์ ห้อง 1504 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติงานในครั้งนี้ วิทยากร คือ คุณสุดชาย สิงห์มโน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ start up มาให้ความรู้ บรรยากาศ ภายในงานนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ข่าววันที่ : 24/10/2018