โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา


   ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา  ณ บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด สาขาสระบุรี และโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
   วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และรูปแบบการทำงานมาใช้ให้เข้ากับเนื้อหาสาระในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ใ เข้าใจถึงจิตวิทยาในการทำงาน ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการนำเสนอสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย
 
 
ข่าววันที่ : 19/11/2018