คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และเปิดคลีนิกกีฬาให้แก่เยาวชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของระหว่าง 2 สถาบัน

ข่าววันที่ : 29/11/2013