คณะนิติศาสตร์และอาจารย์สุชาติ ศรีวรกร จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่


คณะนิติศาสตร์และอาจารย์สุชาติ ศรีวรกร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครอง จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2556  เวลา 08.30-12.30 น.   ศาลปกครองกลางกลาง ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากต้องศึกษาหลักกฎหมายและทฤษฎีทางกฎหมายจากหนังสือเรียนแล้ว และเพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าววันที่ : 29/11/2013