โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ เรื่อง เรารู้เรา...ก่อนจะไปบริการเขา


          ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ เรื่อง “เรารู้เรา...ก่อนจะไปบริการเขา” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเกษมสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เพื่อให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจต่างๆ ไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ตลอดจนการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเป้าประสงค์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

          โดยได้รับเกียรติผู้ดำเนินเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการการประกันคุณภาพ และอาจารย์วิชญพงค์ ศรีคชา กรรมการและเลขานุการการประกันคุณภาพ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. ดร.ศักดิ์ชาย รักการ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. อาจารย์สง่า สงค์เมือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
5. อาจารย์ชลธิชา สมสะอาด อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
6. อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

ข่าววันที่ : 26/02/2014