นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ


นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจการบิน ...ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 นำโดยอาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม นายศรุต แจ้งอนันต์ นักศึกษารุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 นอกจากนี้ศูนย์วัฒนธรรม และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ยังได้ร่วมแสดงในพิธีเปิด ชื่อชุด “ธุรกิจการบิน ...ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม”

ข่าววันที่ : 28/10/2014