โครงการ “จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน :Family Folder” โดยคณะพยาบาลศาสตร์


รูปแบบกิจกรรม : สำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชนแต่ละครั้งเรือน เพื่อจัดทำสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชนเพื่อจัดทำ (Family Folder)สำหรับการรบริหารจัดการด้านสาขาการสุขภาพชุมชน

ข่าววันที่ : 27/08/2015