โครงการ “ศิลปะสู่ชุมชนกับศิลปินน้อย” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


รูปแบบกิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนศิลปะวาดภาพให้กับเด็กในชุมชนให้ถึงความคิดการเอาใจใส่รอบๆพื้นที่ของตนเองที่มีสิ่งใดที่น่าสนใจเป็นเป็นเอกลักษณ์ ชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กในชุมชนเป็นเด็กที่เอาใจใส่ช่างสังเกตมีพัฒนาการทางทั้งในด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจและเพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กในชุมชนอย่างเต็มความสามารถฝึกให้มีการพัฒนาในการแสดงออก มีความมั่นใจ สามารถทำงานร่วมกลุ่มได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

ข่าววันที่ : 27/08/2015