โครงการวาดภาพบนกำแพงโรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมโครงการวาดภาพบนกำแพงโรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร ในวันที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2557 เป็นกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร ซึ่งการเขียนภาพกำแพงก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ในคณะฯ ทั้ง 4 สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ทำงานร่วมกันได้เข้าถึงและมีความเข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพในด้านต่าง ๆ ของชีวิต รวมทั้งรู้จักนำเอาศิลปะมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

ข่าววันที่ : 16/09/2015