คณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Computer Information Science

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sport Science

คณะพยาบาล

คณะพยาบาล

Faculty of Nursing Science

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

Aviation Personnel Development Institute

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Arts

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Engineering Program in Engineering Management

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Doctor of Philosophy in Psychology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management

INTERNATIONAL PROGRAMS

INTERNATIONAL PROGRAMS

Nameข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2
“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2


เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562
เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”


เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)
เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube