สอบกลางภาค (ฤดูร้อน) ◆ 26-29 เม.ย 61◆ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบกลางภาค (ฤดูร้อน)

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

เวลา : -

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 29/03/2018