ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)


         ด้วย สำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ Website : http://www.iseec2018.kbu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: iseec2018@kbu.ac.th

ข่าววันที่ : 14/12/2017