สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย


          ด้วย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามหาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือการทุ่มงบประมาณให้กับงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจผู้คน วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อใช้แก้ปัญหา เยียวยา และพัฒนาชายแดนภายใต้ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมางานวิจัยจำนวนหนึ่งอาจยังไม่ตอบโจทย์ของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยยังคงมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างองค์ความรู้กับการปฏิบัติงาน นั้น

             ในการนี้ สำนักวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายังท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก www.trf.or.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.) โดยส่งข้อเสนอโครงการมายังคุณรพีพร สิทธิได้เฉพาะ E-mail : rapeeporn@trf.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-278-8217 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ข่าววันที่ : 02/02/2018