สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย


        ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่ขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  

        ในการนี้ สำนักวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1700/   ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติกันตพงศ์ โทรศัพท์ 02-216-3955    ต่อ 226

ข่าววันที่ : 07/02/2018