(วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562


   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบการวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง ตามหน่วยบริหารทุน ดังนี้

                   สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.       ข้าว

2.       ปาล์มน้ำมัน

3.       อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4.       สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5.       พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

6.       สัตว์เศรษฐกิจ

7.       การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8.       ยางพารา

9.       การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

10.   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

11.   อ้อยและน้ำตาล

12.   วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

13.   มนุษยศาสตร์

14.   ประชาคมอาเซียน

15.   การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

                    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

16.   มันสำปะหลัง

17.   การคมนาคมขนส่งระบบราง

                     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

18.   สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

19.   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

20.   การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

21.   พลาสติกชีวภาพ

                     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

22.   การแพทย์และสาธารณสุข

23.   วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

           ในการนี้ สำนักวิจัยขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มายังท่านยื่นข้อเสนอการวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย ได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 ต่อ  412,413

ข่าววันที่ : 21/06/2018