ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม และนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN


   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

ข่าววันที่ : 06/07/2018