สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขั้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย


         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีจนสามารถขึ้น “บัญชีนวัตกรรมไทย” ตามกลไกการจัดทำ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ภาครัฐนำร่องเปิดตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการขึ้นบัญชีเหล่านั้น

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น“บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร.02-561-2445 ต่อ 506-509

ข่าววันที่ : 16/06/2017