สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม


            ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานวิจัยให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมได้ พร้อมไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สกอ. เพื่อสร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม” ตามประกาศ ก.พ.อ ปี 2556 (เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556) จึงจัดให้มีโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ขึ้น และโครงการนำร่องปี 2560 นั้น จัดสรรทุกสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สกว. เห็นควรจัดสรร “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” รุ่นที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจส่งข้อเสนอขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.trf.or.th/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พิมพิมล  แก้วมณี โทรศัพท์ 081-473-4818 E-mail: pimkaewmanee@gmail.com

ข่าววันที่ : 16/06/2017