สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560


             ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม จึงกำหนดให้มีการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560” เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คิดค้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว และสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมขึ้นในประเทศต่อไป
         ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวด“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ”มายังท่าน ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://award.nia.or.th/th/about หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.02-017-5555

ข่าววันที่ : 26/06/2017