สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)


     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง        มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

 1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง อาทิ
  1. การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
  2. การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
  3. การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
  4. การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
 2. ภาคนิทรรศการ
  1. นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมด้วย “ผลงานวิจัย           เชิงศิลปะ” รวมถึง นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community)
 3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
 4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage
 5. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหากรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017 Award)

 ​ในการนี้ สำนักวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภาคประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560  โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับ ภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร.02-561-2445 ต่อ 519,518,517

ข่าววันที่ : 17/07/2017