สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2560


   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (Creative Innovation Hub, Premium Otop High Value Services และ Start Up) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้มีการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระจายกว้างมากขึ้นอีก คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจะต้องส่งผลงานที่แล้วเสร็จให้แก่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560

      ในการนี้สำนักวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cupt.net/download/innohubs สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015, 11081 โทรสาร 02-259-1822

ข่าววันที่ : 17/07/2017