ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559


       คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559  ."เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้าน  วัด  โรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปี่ที่ 3"   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ภายใต้หัวข้อโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน : ถนนสีขาว"  โดยการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ เพื่อให้ความรู้ถึงอันตรายของการข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวัง  การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนน  เป็นต้น

 

ข่าววันที่ : 09/06/2017