โครงการ เทคนิคการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สไตล์โค้ชชิ่ง


   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการ“เทคนิคการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สไตล์โค้ชชิ่ง” วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันอังคารที่ 12  มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ทีมวิทยากรให้การฝึกอบรม 2 ท่าน คือ

          อาจารย์ ดร. มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน์ Ph.D. C.Ht, EFT, MHT, SLP

          อาจารย์ธรรมราช  วงศ์สุยะ  NLP, EFT, MHT, C.Ht, PLR

 

ข่าววันที่ : 14/06/2018