สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผลการเรียนรู้


  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะต่อเนื่อง เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผลการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน กิจกรรมประกอบด้วย

1. การบรรยายพิเศษเรื่อง "การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในโลกสมัยใหม่" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณบดีคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2. การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ รายวิชา GE.101 โดย อาจารย์ปรภัสร์  มาสะอาด และรายวิชา GE.121 โดย อาจารย์ภณ  ใจสมัคร

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ ในการนี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และที่ปรึกษาคณะผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

 

 

ข่าววันที่ : 19/10/2018