MOU ระหว่างสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BIRD) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน:TPQI)


สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BIRD) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและลงนามสัญญาจ้างโครงการวิจัย การจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน:TPQI) โดยมีดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน:TPQI)

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ และเสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือ ในการจัดให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการและการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 

ข่าววันที่ : 31/03/2014