โครงการ K–Expert เพิ่มพูนปัญญากับธนาคารกสิกรไทย รุ่นที่ 2


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในการแข่งขัน"Innovation Project เพื่ออนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า" จากโครงการ "K–Expert เพิ่มพูนปัญญารุ่นที่ 2" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Young Financial Star Competition 2013 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2556โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 2556โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 • นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  1. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภักดีแก้ว    รหัสนักศึกษา 55-01052-09770รองชนะเลิศอันดับ
  2. นางสาวตะวงรัตน์ ประทุมชาติ   รหัสนักศึกษา 55-01052-10630 รองชนะเลิศอันดับ 2
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อีก 3 คน
  1. นางสาวมะลิวรรณ พงษ์พยัคฆ์รหัสนักศึกษา 53-01044-01974สาขาวิชาการจัดการ
  2. นายวีระยุทธ นาสาโรจน์ รหัสนักศึกษา 53-01034-02132สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  3. นายณัฐพล มุกดาวัลย์ รหัสนักศึกษา 54-01034-04152สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โครงการ Young Financial Star Competition 2013 เป็นโครงการที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)และมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุน มีเวทีในการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถของตนเองก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ด้านการเงินตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการให้บริการลูกค้า อีกทั้งเพื่อสร้าง Young Financial Star Networking กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำและมีบทบาทในการร่วมเผยแพร่สร้างกระแสแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลไปสู่สังคมในวงกว้างโดยดำเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

โดยโครงการดังกล่าว มีอาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกล่าว

ข่าววันที่ : 04/06/2014