โครงการ Tisco Young FinancialPlanner


โครงการ TISCO Young Financial Planner Camp (TISCO YFP) “ค่ายวางแผนการเงิน รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน” ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.– 5 เม.ย. 2557 (7 วัน 6 คืน) ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ

โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อทีม “Achievement Team” ได้แก่

  1. นายณัฏฐกานต์ จันทร์วงศ์ รหัส 560105215980
  2. นายขจรศักดิ์ ธงชัย รหัส 560105216826

เป็นตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับการคัดเลือกซึ่งเป็น 1 ใน 40 ทีม จากทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการ กับทางธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าค่ายวางแผนการเงิน รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผ่านเวทีวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด แนวคิดกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน

ข่าววันที่ : 04/06/2014