โครงการ Click2Win Campus League2013


โดยแบ่งหัวข้อการแข่งขันเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

 • การลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • การลงทุนใน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Thailand Futures Exchange:TFEX)

โดยทั้งสองหัวข้อ มีอาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ ดูแลและนำนักศึกษาทั้งหมด เข้าร่วมโครงการแข่งขันดังกล่าว

1.การลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)

รายละเอียดการแข่งขัน :ในการแข่งขันเป็นการเล่นหุ้นออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมเสมือนจริงของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งผู้แข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคนละ 5 ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อหุ้นในตลาดให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด
โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันดังนี้

 1. รางวัลรองชนะเลิศ ในแข่งขันการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท(SET) ได้แก่
  นางสาวณัชชา ราชวงษ์ รหัสนักศึกษา 550105209825สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. รางวัลชมเชย ในการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
  ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ เจริญรอย รหัสนักศึกษา 530103403252
  นายณัฐวุฒิ ดลประสิทธ์ รหัสนักศึกษา 530103400559
  นายโบนัส ยอดศิลา รหัสนักศึกษา 530103400536
  นายฟูอัรดอจิ รหัสนักศึกษา530103400903
  นักศึกษาทั้ง 4 คน จาก สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 3. รางวัล Trader of the Month ในการแข่งขัน Click2Win Campus Leagueการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เป็นการแข่งขันรอบแรกคัดเลือกผู้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรกของการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ได้แก่ นางสาวอุทัยศรี ใสสด รหัสนักศึกษา530103402843สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. การลงทุนใน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Thailand Futures Exchange:TFEX)

รายละเอียดการแข่งขัน ;ในการแข่งขันเป็นการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมเสมือนจริง อาทิเช่น SET50 Index Futures , SET50 Index Options, Gold Futures, Stock Futures เป็นต้น ซึ่งผู้แข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคนละ 5 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด
โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการลงทุนใน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange:TFEX) คือ นางสาวพัชรี ทองด้วง รหัสนักศึกษา 530103400006สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการลงทุนใน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange:TFEX) คือ นางสาว จันทร์สุดา ถ้ำเสือ รหัสนักศึกษา 530103400480 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ข่าววันที่ : 04/06/2014