Loading…

ผลงานวิจัยนักศึกษา (บทความ) 2565

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ลินดา  เมืองหมุด ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายเทศกิจ กลุ่มกรุงเทพใต้
ภรณ์นภัส  โททอง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ปารีณา ทิพย์อักษร คุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ภูษณิศา กู้เกียรติกาญจน์ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทราวภูษณิศา กู้เกียรติกาญจน์
พงศกร  เพ็ชรมงคล การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เอนก  โรหิตเสถียร คุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร
กชกร ฝักบัว ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของข้าราชการสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ธนาธรณ์  ปิยะรัตนวัฒน์ การนำนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลไปปฏิบัติในสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
นลิณี  ภูมิยา ความรู้ความเข้าใจของกรรมการชุมชนพื้นที่เขตสาทรในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ชนาธิป จิตต์วิบูรณ์ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกีฬาสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วารุฒ เนตรพงษ์ คุณภาพชีวิตของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อารีวรรณ  จันทร์ศรี คุณภาพชีวิตของนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย
นันทพร  เลาเลิศ การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บรูฮานุดดีน  ลอแม คุณภาพชีวิตของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พันธกานต์  สังข์สุวรรณ คุณภาพชีวิตของนักกีฬาฟุตซอลอาชีพของสโมสร YFA Warrix Sriracha FC
อัสสมี  กะเด็ง การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลหญิงสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รัฐพงษ์ นาดี ความพึงพอใจในการใช้บริการเวทเทรนนิ่งของนักกีฬาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สิทธิชัย  ศิลปชุมศิลป์ การบริหารจัดการทีมฟุตบอลพรามแบงค็อก
ทิพวรรณ  วิเศษสังข์
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ