ผู้บริหารคณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รศ. ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

รศ.ดร.อารี  พันธ์มณี

หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ศ.ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศ.ศรียา  นิยมธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา  อังกาบสี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ. ดร. อารี พันธ์มณี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศ.ศรียา  นิยมธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา  อังกาบสี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร