รูปแบบของหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

รูปแบบของหลักสูตร

1.รูปแบบ

  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก 2
  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข

2.ภาษาที่ใช้

  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

3.การรับเข้าศึกษา

  • รับผู้เข้าศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สื่อสารภาษาไทยได้