ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะของนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการและ  การท่องเที่ยวที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการทำงานด้วยวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์แนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งมีความมุ่งหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะทางการจัดการอย่างเป็นมืออาชีพที่สอดคล้องกับ ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเชื่อมโยงท้องถิ่นเป็นเครือข่ายภาคชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการสารัตถะต่าง ๆ บนพื้นฐานของการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาแบบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและนำเนื้อหาสาระของศาสตร์ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  2. เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในประเทศและระดับอนุภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ ทักษะทางการวิจัย ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  4. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานในสายวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5. เพื่อให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ