ชื่อปริญญาและสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่)
  • (ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Thai Laguage to Modern Communication
  • ชื่อย่อ ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Thai Language to Modern Communication)