อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน

  1. รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
  2. รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
  3. ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
  4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
  5. ดร.นีลนารา วงษ์เกิด
  6. ดร.คัชพล จั่นเพชร