โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีแผนการศึกษา 2 แผน คือ
1) แผน ก. (แบบ ก2) แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดาวห์โหลด PDF

1.1 วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
1.2 วิชาเฉพาะ   21   หน่วยกิต
1.3 วิชาเลือก   3   หน่วยกิต
1.4 วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

 

2) แผน ข แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา และการค้นคว้าอิสระดาวห์โหลด PDF

2.1 วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
1.2 วิชาเฉพาะ  21  หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก  12  หน่วยกิต
2.4 การค้นคว้าอิสระ  3  หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต